Current News

भुक्तानीका लागी प्राप्त बिलहरुको सार्बजनिकरण

सि.न. विवरण ब.उ.शि.न. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल निबेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय

नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।