Current News

Publication From Center Office

Title Publish Date File
नेपाल कृषि प्रसार रणनीति २०६३ 2007-06-03 Download
सिंचित कृषि विकास फिल्ड म्यानूअल तथा तालिम पुस्तिका आलुखेती प्रविधि तथा स्थानीय वालीहरुको संगालो, २०६८ 2012-01-24 Download
सिंचित कृषि विकास फिल्ड म्यानूअल तथा तालिम पुस्तिका नव प्रविधिमा आधारित सिंचाई पद्दति तथा सिंचाई व्यवस्थापन, २०६७ 0000-00-00 Download
सहकारी खेती निर्देशिका, २०६५ (पहिलो संशोधन २०६६) तथा सहकारी खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०६५ (पहिलो संशोधन २०६६) 2011-08-28 Download
सिंचित कृषि क्षेत्रका प्रमुख बालीहरुको उत्पादन र दिगो कृषि प्रबिधि 2011-01-07 Download
सिंचित कृषि विकास फिल्ड म्यानुअल तथा तालिम पुस्तिका 2010-09-05 Download
उन्नत कृषि प्रबिधि प्याकेजिंग २०६६/६७ 2010-09-05 Download
कृषक समूह गठन तथा परिचालन बिधि २०६५/२०६६ 2010-01-24 Download
उन्नत कृषि प्रबिधि प्याकेजिंग २०६५/२०६६ 2009-12-03 Download
उन्नत कृषि प्रबिधि प्याकेजिंग, २०६४/६५ 2007-10-30 Download