Current News

Publication From Center Office

Title Publish Date File
बार्षिक कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क पुस्तिका २०७३/७४ 2018-07-15 Download
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७४/७५ 2018-07-15 Download
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७४/७५ 0000-00-00 Download
बार्षिक बालीनालीको स्थिति तथा मौसमी प्रतिवेदन पुस्तिका २०७३/७४ 2018-07-15 Download
बार्षिक कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क पुस्तिका २०७३/७४ 0000-00-00 Download
बार्षिक कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क पुस्तिका २०७३/७४ 0000-00-00 Download
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन नमूना निर्देशिका - २०७५ 2018-07-15 Download
कृषक सफलताका कथाहरु 2017-08-20 Download
कृषि प्रसार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका तथा नर्म‌्स, २०७२/७३ 2017-05-22 Download
प्लाष्टिक पोखरी निर्माण कार्यविधि, २०७० (पहिंलो संशोधन, २०७३ ) 2017-02-21 Download